Nộp Bài

Mã Học Viên *

Email bạn sử dụng tham gia buổi học ZOOM *

Nghe/đọc và QS - PT - ĐK lại bài KHỔ ĐAU (HIỂU VỀ TRÁI TIM). *

Nhấn nút "Add file (Thêm tệp)" --> "Select files from your device (Chọn tệp từ thiết bị)" --> Chọn file bài tập --> Tải lên

Thêm tệp. *

Hãy đúc kết các ý chính của bài học buổi 1 *

CHÁNH KIẾN 2 LIVE - BÀI TẬP 1

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 5 11/03/2021

(*)Bắt buộc điền